Информация за сключен административен договор
Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4732-С01 за изпълнение на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие...

Имаме удоволствието да Ви информираме, че "БАЛКАНСКИ И КО" ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект " Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 10 000 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:


"БАЛКАНСКИ И КО" ЕООД е дружество с основна икономическа дейност с код   по КИД-2008 47.52 Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло.

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел/и на проектното предложение:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.073-4732 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "БАЛКАНСКИ И КО" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Comments

Comments are closed.