Информация за сключен административен договор
Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4732-С01 за изпълнение на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие...

Тониране на латекс - магазин Балкански и КО ЕООД